سلام پیام نور

دانلود نمونه سوال پیام نور درس اصول تعلیم و تربیت

15 رای
پکیج نمونه سوال های کد درس: 1220550 سفارش همه نمونه سوالات این درس 5000 تومان
توجه: این پکیج ، کاملترین پکیج نمونه سوال برای درس اصول تعلیم و تربیت میباشد

این پکیج شامل نمونه سوال های زیر میباشد

 • نمونه سوال سال 88-89 نیمسال اول درس اصول تعلیم و تربیت
 • نمونه سوال و پاسخنامه تستی سال 88-89 نیمسال دوم درس اصول تعلیم و تربیت
 • نمونه سوال سال 88-89 نیمسال تابستان درس اصول تعلیم و تربیت
 • نمونه سوال سال 89-90 نیمسال اول درس اصول تعلیم و تربیت
 • نمونه سوال و پاسخنامه تستی سال 89-90 نیمسال دوم درس اصول تعلیم و تربیت
 • نمونه سوال سال 90-91 نیمسال اول درس اصول تعلیم و تربیت
 • نمونه سوال و پاسخنامه تستی سال 90-91 نیمسال دوم درس اصول تعلیم و تربیت
 • نمونه سوال سال 91-92 نیمسال دوم درس اصول تعلیم و تربیت
 • نمونه سوال و پاسخنامه تستی سال 92-93 نیمسال اول درس اصول تعلیم و تربیت
 • نمونه سوال سال 92-93 نیمسال دوم درس اصول تعلیم و تربیت
 • نمونه سوال و پاسخنامه تستی سال 92-93 نیمسال اول درس اصول تعلیم و تربیت
 • نمونه سوال و پاسخنامه تستی سال 92-93 نیمسال دوم درس اصول تعلیم و تربیت
 • نمونه سوال و پاسخنامه تستی سال 93-94 نیمسال اول درس اصول تعلیم و تربیت
 • نمونه سوال و پاسخنامه تستی سال 93-94 نیمسال دوم درس اصول تعلیم و تربیت
 • نمونه سوال و پاسخنامه تستی سال 93-94 نیمسال تابستان درس اصول تعلیم و تربیت
 • نمونه سول با پاسخنامه (تستی یا تشریحی یا هر دو) سال 93-94 نیمسال دوم درس اصول تعلیم و تربیت
 • نمونه سوال و پاسخنامه تستی سال 93-94 نیمسال اول درس اصول تعلیم و تربیت
 • نمونه سوال و پاسخنامه تستی سال 93-94 نیمسال تابستان درس اصول تعلیم و تربیت
 • نمونه سوال و پاسخنامه تستی سال 94-95 نیمسال اول درس اصول تعلیم و تربیت
 • نمونه سوال و پاسخنامه تستی سال 94-95 نیمسال دوم درس اصول تعلیم و تربیت
 • نمونه سوال و پاسخنامه تستی سال 94-95 نیمسال تابستان درس اصول تعلیم و تربیت
 • نمونه سول با پاسخنامه تستی و تشریحی سال 94-95 نیمسال اول درس اصول تعلیم و تربیت
 • نمونه سوال و پاسخنامه تستی سال 94-95 نیمسال اول درس اصول تعلیم و تربیت
 • نمونه سوال و پاسخنامه تستی سال 94-95 نیمسال دوم درس اصول تعلیم و تربیت
 • نمونه سوال و پاسخنامه تستی سال 95-96 نیمسال اول درس اصول تعلیم و تربیت
 • نمونه سوال و پاسخنامه تستی سال 95-96 نیمسال دوم درس اصول تعلیم و تربیت
 • نمونه سوال و پاسخنامه تستی سال 95-96 نیمسال اول درس اصول تعلیم و تربیت
 • نمونه سوال سال 95-96 نیمسال دوم درس اصول تعلیم و تربیت
 • نمونه سوال و پاسخنامه تستی سال 96-97 نیمسال دوم درس اصول تعلیم و تربیت
 • نمونه سوال به همراه پاسخنامه سال 96-97 نیمسال دوم درس اصول تعلیم و تربیت
 • نمونه سوال و پاسخنامه تستی سال 97-98 نیمسال اول درس اصول تعلیم و تربیت
 • نمونه سوال و پاسخنامه تستی سال 97-98 نیمسال دوم درس اصول تعلیم و تربیت

پیشنهادات سایر کاربران